Alla inlägg av hguhlin

Information från medlemsmötet 31/8

Information från medlemsmötet 2016 08 31
Robert Sundin presiderade som mötesordförande.

Ett val som glömdes bort på årsmötet genomfördes:
Hans-Göran Uhlin omvaldes till studieorganisatör.

Den eminente mötesordföranden efterlyste förslag på aktiviteter i samband med klubbens 75 års jubileum nästa år.

Alla klubbmedlemmar uppmanades komma in med förslag på hur vi skall fira klubbens 75 års jubileum. Förslag kan lämnas in på expeditionen eller med mail till: indfack@telia.com eller på annat sätt, alla förslag är välkomna.

Som vanligt dracks det kaffe och dagen till ära bjöds det på bullar.

Infoman lsu

Info från medlemsmötet 2016-01-25

mem

Information från medlemsmötet 2016 01 25

Ett 20 tal medlemmar träffades med Tina Östman som mötesordförande.
Valberedningen redogjorde för nomineringarna:
Till styrelsen 2 st på 2 år, nominerade var Robert Sundin och Lars Sundin.
Nominerad till kassör för 2 år är Roger Lindell. Nominerad till sjukfondsföreståndare för 2 år och försäkringshandläggare för 2 år är Tina Östman. Nominerad till revisor för 2 år är Burhan Hussain och som revisorsersättare för 1 år nomineras Anders Sundström. Till studieorganisatör nominerades Hans-Göran Uhlin..
Vidare skulle det nomineras till HSO i Verk 2 och Gjuteriet. Till verk 2 finns en nominerad: Göran Karlsson. Till Gjuteriet fanns ingen att nominera, det innebär att tiden för att nominera till HSO i Gjuteriet förlängs fram till Årsmötet.

Som ersättare i styrelsen för 1 år finns 5 nominerade: Johan Skoglund, Christer Strandberg, Helene Brännmo, Josefin Reiser och Thomas Sandelius.
Det innebär en övernominering då endast 2 skall väljas och val i urna måste genomföras.

*********************

Valdagar fastställdes till 4, 8, 10, 12, 16 och 18 Februari. Valtider blev 0515 – 0700 och valet förrättas på fackexpedition.

*********************

Det andra beslutet om nedläggning av studiefonden fattades, så nu är studiefonden på Kubal nedlagd.

Stefan Hultman rapporterad om att avtalsrörelsen har startat och arbetsgivarens krav är tuffare och mer långtgående än vanligt. Vi får lita på att Roger Lindell vår representant i förhandlingsdelegationen styr upp det så vi får ett bra avtal.

Nya frågor som kom upp var:
Går det att praktisera som förtroendevald, exempelvis i styrelsen?

Varför skall vi som arbetare behandlas sämre än tjänstemän? De kan stämpla in och sedan byta om, vi måste vara ombytta och på plats innan vi kan stämpla in.

Som vanligt dracks det kaffe och åts vetebröd.
Infoman lsu

Om det blir konflikt – vad händer då?

avtal_del_5_web
Nu har fack och arbetsgivare bytt avtalskrav med varandra. Motsättningarna och skillnaden i uppfattning om löneökningar och andra krav är större än på länge. Vad händer om parterna inte kommer överens? Och hur gör du om det blir konflikt? Vilken ersättning får du i så fall?

När kan en konflikt bli aktuell?
Parterna har rätt att vidta åtgärder i ett avtalslöst tillstånd, dvs. när avtalet löpt ut och inget nytt avtal ännu tecknats. Då råder inte längre fredsplikt. Konfliktåtgärder blir då möjliga som ett påtryckningsmedel i förhandlingarna.

Vilka olika typer av konfliktåtgärder kan bli aktuella?
Det finns olika typer av konfliktåtgärder. Arbetsgivaren kan stänga ute de anställda från jobbet (lockout). För IF Metalls del är det förbundsstyrelsen som beslutar om eventuella konfliktåtgärder, till exempel att de anställda kan vägra att arbeta övertid (övertidsblockad), blockera nyanställningar (nyanställningsblockad), eller lägga ned arbetet (strejk). En strejk som omfattar hela eller stora delar av arbetsmarknaden kallas storstrejk.

Vilken ersättning betalas ut vid konflikt?
Konfliktersättning betalas för det antal timmar som medlemmen varit i konflikt. De fem första arbetsdagarna ska betraktas som karenstid, vilket innebär att ersättning betalas från och med den sjätte arbetsdagen, om förbundsstyrelsen inte beslutat om annat. Ersättningen motsvarar 80 procent av förlorad inkomst, efter avdrag för skatt.

Vilken tid räknas som konflikttid?
Som konflikttid räknas den tid medlemmen skulle ha arbetat enligt sitt ordinarie arbetstidsschema samt dagar då medlemmen är berättigad till helglön som bortfaller på grund av konflikten. För att ha rätt till konfliktersättning krävs minst två månaders medlemskap i IF Metall, annat LO-förbund eller europeiskt fackförbund, som förbundet har överenskommelse om fri medlemsövergång med.

Vad händer om du har semester?
Om du är på beviljad ledighet från arbetsgivaren påverkas inte ledigheten av konflikten. Upphör ledigheten under pågående konflikt inträder medlemmen i konflikten och får därmed efter karens också ersättning. Observera att om arbetsgivaren vidtar stridsåtgärd kan andra regler gälla.

Hur får du din ersättning?
Alla medlemmar som är indragna i konflikten ska få ett ”Anmälningskort vid konflikt”. Detta hanteras av din lokalavdelning. För att du som medlem ska kunna få konfliktersättning måste kortet fyllas i och lämnas på det sätt som avdelningen meddelar. Håll därför extra koll på din avdelnings hemsida och övrig information under konflikten!

Har du rätt kontaktuppgifter?
I en avtalsrörelses slutskede kan saker ske väldigt snabbt. Det är då viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta för att du ska kunna nås av rätt information. Du uppdaterar dem själv i IF Metalls medlemsportal, som du når på ifmetall.se.

Lyftdonsutbildning

För att klargöra vad som gäller kring lyftdonsutbildning kommer här ett förtydligande .
De som har möjlighet att gå på utsatt datum går då och gör det på undertid. Har man inte möjlighet att gå i november kommer uppsamlingsheat att ordnas under januari. Kallelse till det kommer att gå ut med minst två månaders varsel.

Den undertid som görs i november tillhör 2015 års undertid och utbildningsdagarna i januari tillhör 2016 års undertid.

Info kring lyftdonsutbildning

Klubben har träffat företaget för att reda ut saker kring lyftdonsutbildningen. Eftersom det är kort varsel inför de planerade utbildningsdagarna kommer företaget att ordna uppsamlingsheat i januari 2016, för de som inte kan gå på de utlagda datumen.

Kan du INTE gå på det datum som du fått är det mycket viktigt att du kontaktar din arbetsledare och meddelar det!


 

Förbundsvisa avtalsförhandlingar

ordf

LO:s representantskap har fattat beslut om att förbunden ska förhandla förbundsvis i kommande
avtalsrörelse. En enig LO-styrelse stod bakom förslaget.

– Trots ett ihärdigt arbete har det inte varit möjligt att samordna förhandlingarna för de 14 förbunden denna gång, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Det har funnits olika uppfattningar kring prioriteringar för särskilda grupper eller mer generella satsningar för kvinnodominerade områden. LO-förbunden kommer därför inte att samordna sina krav, men utgångspunkterna som tidigare antagits respekteras.

– IF Metall har framhållit att vi tycker det är bra att Kommunal har pekat ut en grupp som är
värdediskriminerad och att vi nu kan pröva om relativlönerna kan utjämnas. Vi stöttar Kommunals
kamp för extra påslag till undersköterskorna, säger Anders Ferbe.

IF Metall förutsätter att det finns ett brett stöd för att den internationellt konkurrensutsatta sektorn lönenormerar inför kommande löneförhandlingar. Arbetet med samordning i Facken inom industrin fortsätter därför som tidigare.

– Syftet är att peka ut en lönekostnadsökning som ger fortsatt reallöneökning utan att äventyra
konkurrenskraft eller Sveriges ekonomiska utveckling.
En lönebildning i balans ger stöd för löneökningar till lågavlönade i betalningssvagare sektorer, som annars hade riskerat att bli utan, säger Anders Ferbe.


 

 

Lämna förslag på Stipendiater!

mem
Stipendierna är på 2 500 kr och delas ut på Årsmötet i mars. Kontakta din klubb eller avdelningen.
Opinionsbildningsstipendiet
Stipendiet delas ut till person/er som på olika sätt i tal, skrift eller handling agerat för att stärka arbetsrörelsen eller tillvaratagit medlemmars intressen.
Kultur eller Ledarstipendiet
Kulturstipendiet delas ut till person/er som på något sätt bidragit till att värna om vårt kulturella arv eller aktivt arbetat med att sprida kulturellt arbete till gagn och glädje för medlemmar.
Ledarstipendiet delas ut till person/er som genom osjälvisk uppoffring verkat aktivt som ledare för utveckling av såväl arbetarrörelsen som föreningslivet i stort.
Årets medlem
Stipendiet delas ut till person/er som på olika sätt i tal, skrift eller handling agerat som bland annat god arbetskamrat, glädjespridare, kamratstödjare, stämningshöjare och främjar social sammanhållning på arbetsplatsen.
Miljöpriset
Miljöpriset delas ut till medlem, förtroendevald, klubb eller kommitté. Utdelas till
den som verkat för en betydande förbättring av arbetsmiljön på ett företag inom
avdelningen verksamhetsområde.
Samtliga stipendier innehåller: 2 500 kr och en
middag med respektive dagen före årsmötet.

OBS!
Lämna ditt förslag senast den 28 feb!