månadsarkiv: augusti 2017

Arbetsrätt

Det är viktigt att känna till vad som står i ditt kollektivavtal och agera i dess anda.

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Fråga om det har funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning. Domen avkunnades 30 augusti 2017

http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2017/49-17.pdf

Av förarbetena till anställningsskyddslagen och Arbetsdomstolens rättspraxis
framgår bl.a. följande. En arbetstagare som vägrar utföra arbete som
arbetsgivaren begär, anses i princip allvarligt åsidosätta sina förpliktelser i
anställningen. Bedömningen av om tillräckliga skäl för uppsägning eller
avskedande föreligger måste dock ske under beaktande av omständigheterna
i det enskilda fallet.
Med beaktande av det anförda har O.P., enligt Arbetsdomstolens mening,
brutit mot sina förpliktelser i anställningen på ett så allvarligt sätt att det i
vart fall finns saklig grund för uppsägning.
Arbetsdomstolen slutsats är alltså att det funnits saklig grund för uppsägning,
men inte laga skäl för avskedande.
Domslut

 • Arbetsdomstolen förpliktar Benteler Automotive Skultuna AB att till O.P.
 • betala ekonomiskt skadestånd med 25 075 kr per månad fr.o.m. den 22
  november 2016 t.o.m. den 21 maj 2017, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
  från den 25:e i respektive månad till dess betalning sker.
 • Arbetsdomstolen förpliktar Benteler Automotive Skultuna AB att till O.P.
 • betala allmänt skadestånd med 50 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
  från den 24 februari 2017 till dess betalning sker.
 • Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.