Om det blir konflikt – vad händer då?

avtal_del_5_web
Nu har fack och arbetsgivare bytt avtalskrav med varandra. Motsättningarna och skillnaden i uppfattning om löneökningar och andra krav är större än på länge. Vad händer om parterna inte kommer överens? Och hur gör du om det blir konflikt? Vilken ersättning får du i så fall?

När kan en konflikt bli aktuell?
Parterna har rätt att vidta åtgärder i ett avtalslöst tillstånd, dvs. när avtalet löpt ut och inget nytt avtal ännu tecknats. Då råder inte längre fredsplikt. Konfliktåtgärder blir då möjliga som ett påtryckningsmedel i förhandlingarna.

Vilka olika typer av konfliktåtgärder kan bli aktuella?
Det finns olika typer av konfliktåtgärder. Arbetsgivaren kan stänga ute de anställda från jobbet (lockout). För IF Metalls del är det förbundsstyrelsen som beslutar om eventuella konfliktåtgärder, till exempel att de anställda kan vägra att arbeta övertid (övertidsblockad), blockera nyanställningar (nyanställningsblockad), eller lägga ned arbetet (strejk). En strejk som omfattar hela eller stora delar av arbetsmarknaden kallas storstrejk.

Vilken ersättning betalas ut vid konflikt?
Konfliktersättning betalas för det antal timmar som medlemmen varit i konflikt. De fem första arbetsdagarna ska betraktas som karenstid, vilket innebär att ersättning betalas från och med den sjätte arbetsdagen, om förbundsstyrelsen inte beslutat om annat. Ersättningen motsvarar 80 procent av förlorad inkomst, efter avdrag för skatt.

Vilken tid räknas som konflikttid?
Som konflikttid räknas den tid medlemmen skulle ha arbetat enligt sitt ordinarie arbetstidsschema samt dagar då medlemmen är berättigad till helglön som bortfaller på grund av konflikten. För att ha rätt till konfliktersättning krävs minst två månaders medlemskap i IF Metall, annat LO-förbund eller europeiskt fackförbund, som förbundet har överenskommelse om fri medlemsövergång med.

Vad händer om du har semester?
Om du är på beviljad ledighet från arbetsgivaren påverkas inte ledigheten av konflikten. Upphör ledigheten under pågående konflikt inträder medlemmen i konflikten och får därmed efter karens också ersättning. Observera att om arbetsgivaren vidtar stridsåtgärd kan andra regler gälla.

Hur får du din ersättning?
Alla medlemmar som är indragna i konflikten ska få ett ”Anmälningskort vid konflikt”. Detta hanteras av din lokalavdelning. För att du som medlem ska kunna få konfliktersättning måste kortet fyllas i och lämnas på det sätt som avdelningen meddelar. Håll därför extra koll på din avdelnings hemsida och övrig information under konflikten!

Har du rätt kontaktuppgifter?
I en avtalsrörelses slutskede kan saker ske väldigt snabbt. Det är då viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta för att du ska kunna nås av rätt information. Du uppdaterar dem själv i IF Metalls medlemsportal, som du når på ifmetall.se.