Välkommen till medlemsmöte!

members

Välkommen till medlemsmöte!

18 maj 14.30 i samlingssalen

Båtresan
Diverse rapporter och information.

Välkommen och gör din röst hörd!

Mötet sker på UVA- tid
Gör upp med din chef så att du kan gå på mötet. Du som medlem har 5 betalda timmar/ år till facklig information.

Flextid V2

Information om förhandlingarna angående Flextid

IF Metallklubben och företaget har kommit överens om att införa Flex i V2 från och med den 1:a Maj.
Det innebär att man kan komma en halvtimme före ordinarie arbetstid för att utföra vissa arbetsuppgifter. Vilka dessa arbetsuppgifter är kommer det närmare information om, bland annat på Intranätet. I Flexandet ingår även en tidsram på 6 minuter mellan 05.48 och 05.54 och mellan 17.48 och 17.54 , som innebär att man inte noteras för sen ankomst om man stämplar inom den tidsramen.

Diskussioner om Flex i V1 och på Anodmontage pågår, det som kvarstår är att göra klar en lista med arbeten, liknande den i Verk 2, som gäller för personalen i V1 och Anodmontage. Det beräknas vara klart i mitten av Maj så att Flex skall kunna tillämpas för alla inom Elektrolysen från och med 1 Juni.

En överenskommelse som berör V1´s medverkan i V2´s mätning har träffats. Den innebär att under den förhoppningsvis varma årstiden från 1/5 till 30/9 behöver inte personal från Verk 1 delta i mätningen i Verk 2.

Infoman Lars Sundin


 

Årets arbetsplatsbibliotek finns i Sundsvall

aretkubal

Läsningen i Sverige följer klassmönstren, det vill säga, när klassklyftorna ökar, ökar också skillnaderna i läsande.
Arbetsplatsbiblioteken runtom i landet är en av de viktigaste insatserna för att motverka den klyftan.

ABF och LO-förbunden har utsett arbetsplatsbiblioteket på KUBAL, aluminiumsmältverket i Sundsvall, till årets arbetsplatsbibliotek. 

”2015 års arbetsplatsbibliotek erbjuder en mångfald av litteratur på en fabrik där många språk möts.  Fackklubben har skapat ett bibliotek med stort utbud, god tillgänglighet och smart marknadsföring. Det har ökat både läslusten och det faktiska läsandet på fabriken – vilket främjar demokratin på arbetsplatsen och personalens möjlighet att påverka.”

Förutom att vi får evig ära och berömmelse ingår ett författarbesök och 10000 kr till bokinköp i detta pris.


 

Rapport från årsmötet 2015 02 23

Ett trettiotal medlemmar träffades för att genomföra klubbens årsmöte som avhölls på Railway saloon. Mötet öppnades av vår ordförande Stefan Hultman som efter att det fastställts att mötet var utlyst i vederbörlig ordning avhöll en tyst minut för medlemmar som gått bort under det gångna verksamhetsåret. Därefter utsågs mötesfunktionärer, när det var klart överlämnades ordförandeklubban till nyss utsedde mötesordförande ombudsman Leif Wiklund från avdelning 6 Mellersta Norrland.

Leif tackade för visat förtroende och började med att fastställa dagordningen, därefter gick man igenom klubbens årsberättelse, klubbens bokslut, studiefondens bokslut och sjukfondens bokslut. Mötet godkände årsberättelser och samtliga bokslut.

Revisorerna fick ordet och konstaterade att de efter vederbörlig revision inte funnit något att anmärka på. De kunde därför föreslå ansvarfrihet för styrelsen för det verksamhetsåret 2014 01 01 till 2014 12 31.

Mötet beslutade enligt revisorernas förslag och beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

Mötet fattade beslutet, på förslag från styrelsen, att valberedningen skall beså av 3 ledamöter varav en sammankallande.

Därefter vidtog valen:

Till ordförande valdes Stefan Hultman.

Till styrelseledamöter valdes Tina Östman, Annica Sundberg och Stefan Forsberg.

Till ersättare i styrelsen valdes Pontus Ekengren och Helene Brännmo.

Det valdes 7 ombud och 7 ersättare till avdelning 6 Mellersta Norrlands repskap.

En studiekommité bestående av: Hans-Göran Uhlin, Robert Sundin, Jens Larsson och Anders Sundström.

För att ingå i valberedningen valdes. Emma Wågström och Leif Johansson, Leif utsågs även till sammankallande i valberedningen.

Det valdes en revisor, Anders persson.

Det skulle väljas 2 revisorsersättare Endast en var nominerad Bert Förare och han valdes.

Det innebär att det är en vakans som revisorsersättare och medlemmarna uppmanas hjälpa till för att fylla vakansen.

Eftersom ingen hade något väsentligt att rapportera och inga övriga frågor hade anmälts kunde mötesordförande tacka för visat intresse och avsluta mötet.

Men innan vi gick hem avåts Billy the Kid- Saloonens Texas buffe.

infoman lsu

Vårens fackliga utbildningar

Medlemsutbildningar** 

 

 

 

Den röda tråden (Facklig/politisk medlemsutb)

27-29 maj Sundsvall Sista anmälan: 26 mars

 

 

LO-ung utbildningar

 

 

**Utbildningar för förtroendevald**

Vald på jobbet

11-13 maj Svall/Ösd Sista anmälan: 12 april

 

 

 

 

 

Läs mera om kurserna på www.ifmetall.se
Anmälan till **hgu@kubal.se** eller 060-134976 070-5531976

Fasta ugnsskötare

IF Metallklubben har idag träffat företaget och fått information om att företaget tänker införa fasta ugnsskötare med start 13:e april. Innan startdatumet kommer 3 utbildningsdagar att hållas under mars månad.

Nästa vecka kommer Sebastiaan att beställa den utrustning som ska finnas tillgänglig vid införandet av fasta ugnsskötare.

52 sökande fanns till tjänsterna och urvalsprocessen kommer att påbörjas under nästa vecka. De sökande kommer att kallas till intervjuer. Uppföljning hur detta har fungerat kommer att ske 26:e maj, då alla skiftlagen har hunnit jobba 4 skiftvändor.

IF Metall ser positivt på kompetenshöjningen som utbildningsdagarna kan ge. Klubben ser dock flera svagheter i företagets förslag, främst de begränsade rotationsmöjligheterna.

En utbildningsvikare per skiftlag kommer att tas in.

MBL info 2015 02 17

mbl

MBL info 2015 02 17
Förhandlingarna om införande av 10 timmars skift i stället för 6-skift på El är lagda på is.
Klubben är överens med företaget om att något måste göras för att minska det akuta underhållet.
En början är att vi kommit överens om att tillsätta en liten arbetsgrupp som får till uppgift att se över rutiner, arbetsmetoder och organisation, för att komma med förslag på förändringar i syfte att minska det akuta underhållet.
På APT-mötet den 26/2 har elektrikerna möjlighet att utse sin representant i arbetsgruppen.

Löneförhandlingarna börjar den 6 Mars.

Efter övergången till 10 timmarsskift på Anodmontage kan konstateras att produktionen når målen och att det finns tid för både underhåll och att hålla ordning. Resultatet av skiftförändringen är så bra att företaget kommer att behålla 10 timmarsskiftgången. Det innebär att de som i dag är visstidsanställda kommer att erbjudas tillsvidare anställning