Information om läget

Vi arbetar för att hitta lösningar på hur vi ska kunna sälja våra göt. Nyckeln är att handla direkt utan att pengar går via de sanktionsdrabbade enheterna under Oleg Deripaska.

Javier Navia har haft ett möte med våra lokala politiker, Stefan Hultman har via IF Metall kontaktat näringsdepartementet och regeringen. Ledarna har även de kontaktat sin centrala part. Vi arbetar alla hårt för att hitta lösningar och gråzoner där vi kan handla med vår metall.

Vår VD Javier har ständig kontakt med aluminiumdivision, kunder, och alla andra vi är beroende av och som behöver oss.

Viktigt att säga är att även Aughinish, oxidtillverkaren sitter i samma båt som oss, så vi är inte ensamma att driva frågan inom Europeiska Unionen.

Roger Lindell, IF Metallklubben

 

Lasse stämplar ut

Ett stort och djupt känt tack till alla som sett till så att jag kan gå i pension relativt intakt och i vid mina sinnens fulla bruk. Det innefattar även ett tack för alla lyckönskningar, blommor och andra presenter. Nu kommer jag att få mer tid till mina andra intressen som bergsbestigning, trav och Pizza, men jag lovar att jag aldrig kommer att glömma er och min tid på gruvan.

mvhlsu

Samverkan för säkerhet, utveckling och framtid

Med anledning av företagets olika information om regler för facklig tid, kvittning och vad som är övertid osv.

Företaget säger att för facklig tid är det samma rutiner som förut.

Vi vill då förklara vilka rutiner som gäller:

Om man deltar i möten, exempelvis klubbstyrelsens möten som vi själva kallar till har man rätt att kvitta den tiden.
Man kommer överens med sin arbetsledare om när tiden ska tas ut. Om man som förtroendevald istället vill ta det som utfyllnadstid får man göra det (96 timmar per år). Det bestämmer du själv, inte arbetsledaren.

Då det gäller möten, förhandlingar osv som företaget kallar till gäller följande enligt vår mening:
Övertid i första hand och om du som förtroendevald vill kvitta tiden är det också möjligt.

Som förtroendevald är det viktigt att gå på de möten man blir kallad till av företaget, eftersom man representerar medlemmarna. Vi anser inte att det är valfritt att medverka på ett möte man blivit kallad till, t.ex. lsk-möten eller andra samverkansgrupper.

Som information till chefer och arbetsledare är den frivilliga utfyllnadstiden alltså något som den enskilde arbetaren själv bestämmer över och tar initiativ till.  Den som vill arbeta utfyllnadstid meddelar arbetsledaren/personalavdelningen en månad i förväg för inläggning i schema.

Sundvall 2018 02 22

Klubbstyrelsen IF Metall Kubal

Information från medlemsmötet 2018 01 22

Som mötesordförande presiderade Tina Östman på detta välbesökta medlemsmöte.

Valberedningens ordförande Leif Johansson redogjorde för inkomna nomineringar:

 

Kassör                                               Roger Lindell

Styrelsen ordinarie                     Robert Sundin och Caroline Olsson

Styrelsen ersättare                     Josefine Reiser och Johan Skoglund

Studieorganisatör                       Jens Larsson eller Irfan Kaki

Sjukfondsföreståndare             Tina Östman

Försäkringshandläggare           Tina Östman

Revisor                                              Burhan Hussain

Revisorsersättare                         Bert Förare och Anders Sundström

HSO underhåll                              Stefan Forsberg

Inga fler nomineringar gjordes på mötet.
Mötesordförande förklarade nomineringarna för avslutade.

Eftersom det finns övernomineringar till posten som Studieorganisatör kommer val i urna att genomföras.
Lars Sundin redovisade för styrelsens förslag på plats för valet, tider och datum:

Valurnan kommer att finnas tillgänglig på Fackexpeditionen mellan kl. 05.30 till 07.30 följande dagar: 5/2, 7/2, 13/2, 15/2, 19/2 och 20/2.

Årsmötet kommer att hållas den 23 Februari kl. 1900 på Södra berget, mer information om arrangemanget kommer senare.

Stefan Hultman rapporterade med anledning av företagets uppmaning om att vi skall informera företagshälsovården om vilka receptbelagda mediciner vi använder. Det är helt frivilligt att informera om vilka mediciner vi använder.
Klubben kommer att försöka få företaget att göra ett förtydligande av vad de menar och vad eventuella fördelar skulle vara om de får kännedom om vilka mediciner de anställda använder.

Roger Lindell informerade om mätningar av luftkvalitén på ett antal arbetsplatser. Redovisningen av mätningarna är inte helt tillfredställande, Roger kommer att begära mer information.

Med anledning av riskerna för att utsättas för keramiska fibrer och kvarts har företaget efter påtryckningar kallat anställda till hälsoundersökningar. Klubben anser att dessa undersökningar i första hand skall ske på arbetstid och att företaget står för alla kostnader i samband med undersökningen.
Undersökningarna kommer i förekommande fall att ligga till grund för utfärdande av tjänstbarhetintyg, något som det slarvats med.

Lars Sundin informerade om hur långt arbetet med lönesystemet har kommit. Företaget filar på ett förslag och klubbstyrelsen har börjat titta på ett eget förslag, inga förhandlingar om lönesystemet har inletts än.

På mötet dracks en del kaffe och te samt förtärdes en del vetebröd.

Infoman lsu

Skiftgången på anodmontage

Vid förhandlingen den 22 December angående förändrad skiftgång och bemanning på Anodmontage kom företaget och klubben överens om att:
Införa 12 timmars skift med 5 skiftlag, samma som på Lossningen.

Under 3 månader skall det vara 6 personer på varje skiftlag, övriga avdelningar inom Elektrolysen skall hjälpa till vid behov.

Under dessa 3 månader skall maskiner bytas ut och förbättras, personal skall utbildas för att bättre kunna rotera mellan jobben på Anodmontage. En utvärdering om hur det går skall genomföras innan Mars månads utgång.
Övergången sker så snart det går, det kan vara svårt att få tag i personal.

Infoman lsu

 

Den 10 oktober informerades klubben genom MBL om att ledningen i V2 vill genomföra ett test med 36-timmars drift av ugnarna i stället för som nu 24-timmars.

Det skulle innebära att man tappar och mäter var 36:e timme, ca 80 st. ugnar per tillfälle. För anodbytets del skulle det innebära ungefär 80 anoder att byta per skift, alltså en ökning med ca 5.

En arbetsgrupp på runt 8 personer skall tillsättas för att undersöka förutsättningarna och lösa förekommande problem för att lyckas med testet. Konsekvensanalyser skall genomföras. Kända farhågor är: processen som sådan, logistiken och datorstöd. Man vill påbörja arbetet med testet så snart som möjligt.

En annan fråga ledningen i V2 ville diskutera var att eventuellt flytta en reserv från varje 6-skiftlag till miljö- och skänkbilningsgruppen som i sådana fall även de skulle gå över till  6-skift.

Mer info kommer.

Arbetsrätt

Det är viktigt att känna till vad som står i ditt kollektivavtal och agera i dess anda.

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Fråga om det har funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning. Domen avkunnades 30 augusti 2017

http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2017/49-17.pdf

Av förarbetena till anställningsskyddslagen och Arbetsdomstolens rättspraxis
framgår bl.a. följande. En arbetstagare som vägrar utföra arbete som
arbetsgivaren begär, anses i princip allvarligt åsidosätta sina förpliktelser i
anställningen. Bedömningen av om tillräckliga skäl för uppsägning eller
avskedande föreligger måste dock ske under beaktande av omständigheterna
i det enskilda fallet.
Med beaktande av det anförda har O.P., enligt Arbetsdomstolens mening,
brutit mot sina förpliktelser i anställningen på ett så allvarligt sätt att det i
vart fall finns saklig grund för uppsägning.
Arbetsdomstolen slutsats är alltså att det funnits saklig grund för uppsägning,
men inte laga skäl för avskedande.
Domslut

 • Arbetsdomstolen förpliktar Benteler Automotive Skultuna AB att till O.P.
 • betala ekonomiskt skadestånd med 25 075 kr per månad fr.o.m. den 22
  november 2016 t.o.m. den 21 maj 2017, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
  från den 25:e i respektive månad till dess betalning sker.
 • Arbetsdomstolen förpliktar Benteler Automotive Skultuna AB att till O.P.
 • betala allmänt skadestånd med 50 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
  från den 24 februari 2017 till dess betalning sker.
 • Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.