Samverkan för säkerhet, utveckling och framtid

Med anledning av företagets olika information om regler för facklig tid, kvittning och vad som är övertid osv.

Företaget säger att för facklig tid är det samma rutiner som förut.

Vi vill då förklara vilka rutiner som gäller:

Om man deltar i möten, exempelvis klubbstyrelsens möten som vi själva kallar till har man rätt att kvitta den tiden.
Man kommer överens med sin arbetsledare om när tiden ska tas ut. Om man som förtroendevald istället vill ta det som utfyllnadstid får man göra det (96 timmar per år). Det bestämmer du själv, inte arbetsledaren.

Då det gäller möten, förhandlingar osv som företaget kallar till gäller följande enligt vår mening:
Övertid i första hand och om du som förtroendevald vill kvitta tiden är det också möjligt.

Som förtroendevald är det viktigt att gå på de möten man blir kallad till av företaget, eftersom man representerar medlemmarna. Vi anser inte att det är valfritt att medverka på ett möte man blivit kallad till, t.ex. lsk-möten eller andra samverkansgrupper.

Som information till chefer och arbetsledare är den frivilliga utfyllnadstiden alltså något som den enskilde arbetaren själv bestämmer över och tar initiativ till.  Den som vill arbeta utfyllnadstid meddelar arbetsledaren/personalavdelningen en månad i förväg för inläggning i schema.

Sundvall 2018 02 22

Klubbstyrelsen IF Metall Kubal

Information från medlemsmötet 2018 01 22

Som mötesordförande presiderade Tina Östman på detta välbesökta medlemsmöte.

Valberedningens ordförande Leif Johansson redogjorde för inkomna nomineringar:

 

Kassör                                               Roger Lindell

Styrelsen ordinarie                     Robert Sundin och Caroline Olsson

Styrelsen ersättare                     Josefine Reiser och Johan Skoglund

Studieorganisatör                       Jens Larsson eller Irfan Kaki

Sjukfondsföreståndare             Tina Östman

Försäkringshandläggare           Tina Östman

Revisor                                              Burhan Hussain

Revisorsersättare                         Bert Förare och Anders Sundström

HSO underhåll                              Stefan Forsberg

Inga fler nomineringar gjordes på mötet.
Mötesordförande förklarade nomineringarna för avslutade.

Eftersom det finns övernomineringar till posten som Studieorganisatör kommer val i urna att genomföras.
Lars Sundin redovisade för styrelsens förslag på plats för valet, tider och datum:

Valurnan kommer att finnas tillgänglig på Fackexpeditionen mellan kl. 05.30 till 07.30 följande dagar: 5/2, 7/2, 13/2, 15/2, 19/2 och 20/2.

Årsmötet kommer att hållas den 23 Februari kl. 1900 på Södra berget, mer information om arrangemanget kommer senare.

Stefan Hultman rapporterade med anledning av företagets uppmaning om att vi skall informera företagshälsovården om vilka receptbelagda mediciner vi använder. Det är helt frivilligt att informera om vilka mediciner vi använder.
Klubben kommer att försöka få företaget att göra ett förtydligande av vad de menar och vad eventuella fördelar skulle vara om de får kännedom om vilka mediciner de anställda använder.

Roger Lindell informerade om mätningar av luftkvalitén på ett antal arbetsplatser. Redovisningen av mätningarna är inte helt tillfredställande, Roger kommer att begära mer information.

Med anledning av riskerna för att utsättas för keramiska fibrer och kvarts har företaget efter påtryckningar kallat anställda till hälsoundersökningar. Klubben anser att dessa undersökningar i första hand skall ske på arbetstid och att företaget står för alla kostnader i samband med undersökningen.
Undersökningarna kommer i förekommande fall att ligga till grund för utfärdande av tjänstbarhetintyg, något som det slarvats med.

Lars Sundin informerade om hur långt arbetet med lönesystemet har kommit. Företaget filar på ett förslag och klubbstyrelsen har börjat titta på ett eget förslag, inga förhandlingar om lönesystemet har inletts än.

På mötet dracks en del kaffe och te samt förtärdes en del vetebröd.

Infoman lsu

Skiftgången på anodmontage

Vid förhandlingen den 22 December angående förändrad skiftgång och bemanning på Anodmontage kom företaget och klubben överens om att:
Införa 12 timmars skift med 5 skiftlag, samma som på Lossningen.

Under 3 månader skall det vara 6 personer på varje skiftlag, övriga avdelningar inom Elektrolysen skall hjälpa till vid behov.

Under dessa 3 månader skall maskiner bytas ut och förbättras, personal skall utbildas för att bättre kunna rotera mellan jobben på Anodmontage. En utvärdering om hur det går skall genomföras innan Mars månads utgång.
Övergången sker så snart det går, det kan vara svårt att få tag i personal.

Infoman lsu

 

Den 10 oktober informerades klubben genom MBL om att ledningen i V2 vill genomföra ett test med 36-timmars drift av ugnarna i stället för som nu 24-timmars.

Det skulle innebära att man tappar och mäter var 36:e timme, ca 80 st. ugnar per tillfälle. För anodbytets del skulle det innebära ungefär 80 anoder att byta per skift, alltså en ökning med ca 5.

En arbetsgrupp på runt 8 personer skall tillsättas för att undersöka förutsättningarna och lösa förekommande problem för att lyckas med testet. Konsekvensanalyser skall genomföras. Kända farhågor är: processen som sådan, logistiken och datorstöd. Man vill påbörja arbetet med testet så snart som möjligt.

En annan fråga ledningen i V2 ville diskutera var att eventuellt flytta en reserv från varje 6-skiftlag till miljö- och skänkbilningsgruppen som i sådana fall även de skulle gå över till  6-skift.

Mer info kommer.

Arbetsrätt

Det är viktigt att känna till vad som står i ditt kollektivavtal och agera i dess anda.

En arbetstagare har avskedats efter att han två helger i rad motsatt sig arbetsgivarens order om att arbeta övertid. Fråga om det har funnits laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning. Domen avkunnades 30 augusti 2017

http://www.arbetsdomstolen.se/upload/pdf/2017/49-17.pdf

Av förarbetena till anställningsskyddslagen och Arbetsdomstolens rättspraxis
framgår bl.a. följande. En arbetstagare som vägrar utföra arbete som
arbetsgivaren begär, anses i princip allvarligt åsidosätta sina förpliktelser i
anställningen. Bedömningen av om tillräckliga skäl för uppsägning eller
avskedande föreligger måste dock ske under beaktande av omständigheterna
i det enskilda fallet.
Med beaktande av det anförda har O.P., enligt Arbetsdomstolens mening,
brutit mot sina förpliktelser i anställningen på ett så allvarligt sätt att det i
vart fall finns saklig grund för uppsägning.
Arbetsdomstolen slutsats är alltså att det funnits saklig grund för uppsägning,
men inte laga skäl för avskedande.
Domslut

 • Arbetsdomstolen förpliktar Benteler Automotive Skultuna AB att till O.P.
 • betala ekonomiskt skadestånd med 25 075 kr per månad fr.o.m. den 22
  november 2016 t.o.m. den 21 maj 2017, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
  från den 25:e i respektive månad till dess betalning sker.
 • Arbetsdomstolen förpliktar Benteler Automotive Skultuna AB att till O.P.
 • betala allmänt skadestånd med 50 000 kr, jämte ränta enligt 6 § räntelagen
  från den 24 februari 2017 till dess betalning sker.
 • Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Löneförhandlingarna är avslutade

Idag 2 maj har IF Metall och företaget kommit överens om 2017 års löner. Lönen höjs från 1 april med 600 kr , generellt till alla.

200 kr avsätts till lönesystemet. Om vi inte har ett lönesystem i drift före 1 september 2018 faller 200 kr ut, generellt till alla. Löneökningen betalas ut på junilönen, med retroaktivitet från 1 april.

* Ingångslönerna höjs med 528 kr.
* Avsättning till delpension ökar med 0,2% under 2017.

Förhandlingskommitén:
Stefan Hultman, Robert Sundin, Tina Östman, Josefin Reiser

Dags för vatten i flaska och ”hänt i veckan” i glassbytta?

Använd inte gamla glassbyttor som matlådor eller PET-flaskor som påfyllbara törstsläckare. De förpackningarna är inte gjorda för att återanvändas. Köp hellre matlådor som tillverkats speciellt för att förvara mat i. I stället för att dricka ur en gammal pet-flaska kan du köpa en träningsvattenflaska gjord av sjyst plast – eller allra helst dricka ur glas eller glasflaska.

En bra tumregel En bra tumregel kring omärkt plast är att den inte ska hettas upp. Värm till exempel inte plastförpackningar i micron. Då hamnar plastkemikalier lätt i maten. Du bör också vara extra försiktig med kombinationen av fet mat och plast, eftersom fett tenderar att lösa upp kemiska ämnen som hamnar i maten. Förvara helst fet mat som lax, ost eller oljor i glasförpackningar.

Önskar er en trevlig vår och skön sommar.

Roger Lindell, SHSO

Det här betyder plastmärkningen

PET – Polyeteneterftalat PET-plast används ibland annat i returflaskor och livsmedelsförpackningar för flytande livsmedel, grönsaker och i ugnståliga förpackningar. Även polyestertyg är gjort av PET. PET-plast anses generellt har en låg miljö- och hälsorisk, men frågan diskuteras sedan man hittat hormonstörande ftalater i drycker som förvarats i PET-flaskor. TIPS! Skaffa en vattenflaska i annat material.

PE-HD – Polyetylen med hög densitet Polyetylen med hög densitet är används i förpackningar för flytande produkter som mejerivaror, smör och rengöringsmedel. Den finns också i allt från motorolja till skärp och väskor. PE-HD har låg miljörisk med får inte hettas upp!

PVC  – Polyvinylklorid PVC-plast finns ibland annat leksaker och butiksförpackningar för kött och grönsaker.  Det finns också i mjuk plastfilm för mat och förpackningar för rengöringsmedel, schampo, matolja, medicinsk utrustning, plastmattor, ytterväggar och rörledningar. PVC-plast är hård och har därför ofta tillsatser av mjukgörande ftalater, som ofta är en stor del av materialets totalvikt. Ftalater är bevisat hormonstörande och misstänks bland annat ligga bakom svårigheter att få barn, ADHD och barnallergier. TIPS! Undvik så mycket som möjligt. Hetta absolut inte upp. Köp PVC-film utan mjukgörare.

PE-LD – Polyetylen med låg densitet  Polyetylen med låg intensitet finns förpackningar till bröd, fryst mat, plastpåsar, kläder och möbler. Plasten har inga kända miljö- och hälsorisker, men ska inte hettas upp.

PP – Polypropylen Polypropen tål höga temperaturer och finns därför i förpackningar som kan värmas i mikrovågsugn. Plasten finns i allt från sugrör till ketchupflaskor. Ämnet har låga miljö- och hälsorisker.

PS – Polystyren Polystyren finns i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för till exempel sallader. Det förekommer också i leksaker, datorer och köksmaskiner. PS tillverkas av etylbensen som enligt vissa forskarrapporter tenderar att hamna i den förpackade maten. Hälsoeffekterna av etylbensen på människor är dåligt belagda, men djurförsök har visat på lever-, njur- och testikelskador. Polystyren finns också i expanderad form i frigolit och cellplast, som bland annat finns i köttförpackningar. Cellplast kan vara impregnerad med bromerade flamskyddsmedel, vilka är svårnedbrytbara och i vissa fall hormonstörande.
TIPS! Undvik så långt du kan!

Övriga plaster  Samlingsgruppen övriga plaster är en brokig kategori.  Bland ”sjuans” plaster hittar du i allt från ipods och skyltar till nappflaskor, sportflaskor och matlådor. Din stekspade för teflonpannan av polyamid hamnar också i den här kategorin. Bioplaster hamnar i den här kategorin och de är inte hälsofarliga. Men här finns också polykarbonat, en hård genomskinlig plast som ofta hittas i flaskor och karaffer. Polykarbonat innehåller det hormonstörande ämnet Bisfenol A, som sedan åren 2011 är förbjudet i nappflaskor. TIPS!  Undvik så mycket du kan, särskilt i närkontakt med mat!

 

 

Du kan tvingas ta septembersemester

Arbetsgivarna i industrin vill få rätt att flytta de anställdas arbetstid. När det är mycket att göra ska folk finnas på jobbet, när det är lugnt kan de gå hem. Arbetsgivarna vill kunna lägga arbete på helgerna och till och med tvinga de anställda att ta semester i maj eller september.

Flexibilitet, kallas det. Det kan låta som en bra idé, för arbetsgivaren. De anställda får tillbaka den arbetade tiden när det passar företaget, inte när en lugn stund verkligen skulle behövas.
Och som IF Metalls ordförande Anders Ferbe påpekat, i Sverige är september knappast någon sommarmånad.
Förmodligen finns det dagar när du hade velat kliva in på chefens kontor och bara berätta att du slutar. Någon gång kanske du till och med hade velat ge chefen en smäll.
Civiliserade människor
Naturligtvis har du inte gjort vare sig det ena eller det andra, och det beror inte bara på att vi är civiliserade människor. Vi uppför oss och gör som vi blir tillsagda eftersom det är vad arbetslivet handlar om. Arbetsgivaren köper ditt arbete, och du säljer din tid.
När arbetsdagen är slut får vi ju gå hem.
Därför är rätten att bestämma över tiden är en av de känsligaste frågorna när fack och arbetsgivare förhandlar om arbetsvillkoren. Årets avtalsrörelse är inget undantag, och det gäller inte bara industrin.
I handeln och på restaurangerna är arbetsgivarens rätt att minska de anställdas tjänstgöringsgrad, så kallad hyvling, en huvudfråga. Det handlar också om makt. Du har inte mycket att sätta emot om chefen kan ta bort din arbetstid, och din lön.
Rätt till heltid
Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting försöker fackförbundet Kommunal äntligen ta itu med de ofrivilliga deltiderna. Det gäller också tiden, och oberoendet på jobbet och i vardagen.
Dessutom har vi ju hela frågan om otrygga anställningar.
När Stefan Löfven i förra veckan presenterade förslagen inför Socialdemokraternas kongress i april handlade det mesta om krav, ansvar och hårdare tag. Men den som tittar noga i handlingarna upptäcker att kongressombuden också kommer att prata om vardagsmakt på arbetsplatsen.
Den mest osäkra anställningsformen, allmän visstid, ska bort. Kommuner och landsting ska gå före när det gäller rätten till heltid, och när det kommer till hyvling av arbetstiden levererar socialdemokraterna ett försiktigt hot om lagstiftning. För att ta några exempel.
Det är viktiga frågor som förtjänar en mer framskjuten plats när socialdemokraterna presenterar sin egen politik. Till sist handlar det om vem som bestämmer över tiden. Och om makten över vardagen.
Ingvar Persson, Aftonbladet